Stanovy

Čl. 1

Názov a sídlo

 1. Názov : Slovenská kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku, o. z. – ďalej len "spolok".
 2. Anglický variant názvu spolku znie: Slovak Head and Neck Cancer Cooperative Group
 3. Sídlo spolku: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, Antolská 11, 85107 Bratislava – Petržalka

Čl. 2

Charakter spolku

 1. Spolok je dobrovoľnou, neziskovou, nepolitickou a neštátnou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou fyzické osoby.
 2. Spolok presadzuje odborný rozvoj a vzdelávanie, vydávanie odborných publikácií, medziodborovú spoluprácu, medzinárodnú spoluprácu a kontakt s verejnosťou v oblastiach medicíny zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou nádorov horných dýchacích a hltacích orgánov.
 3. Spolok je právnickou osobou podľa slovenského práva s celoštátnou pôsobnosťou. Činnosť spolku sa riadi platnou právnou úpravou Slovenskej republiky.
 4. Členom spolku môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa angažuje v oblasti odborného záujmu spolku.

Čl. 3

Účel a činnosť spolku

 1. Medzi činnosti spolku patria najmä
  1. ochrana a podpora zdravia, prevencia
  2. podpora vzdelávania
  3. veda a výskum
 2. Účelom spolku je:
  • podpora špecializačných odborov, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou nádorov hlavy a krku
  • podpora vzdelávania a spolupráce medzi odbormi zaoberajúcimi sa diagnostikou a liečbou nádorov hlavy a krku s dôrazom na možnosti medziodborovej spolupráce
  • spolupráca so zahraničnými vedeckými a odbornými spoločnosťami
  • podpora vedeckej a publikačnej činnosti v oblasti diagnostiky a liečby nádorov hlavy a krku
  • usporadúvanie vzdelávacích medziodborových akcií v oblasti záujmu spolku
  • spolupráca na postgraduálnom vzdelávaní,spolupráca na postgraduálnom vzdelávaní
  • osvetová práca smerom k odbornej a laickej verejnosti
 3. Vedľa hlavnej činnosti môže spolok vyvíjať tiež vedľajšiu zárobkovú činnosť, ktorej účel spočíva v podpore hlavnej činnosti alebo v hospodárnom využití majetku spolku. Za týmto účelom môže spolok zakladať obchodné alebo iné spoločnosti alebo družstvá, prípadne sa zúčastňovať na ich činnosti. Vedľajšia činnosť spolku môže spočívať taktiež v organizovaní odborných a vzdelávacích akcií a vykonávaní nakladateľskej a vydavateľskej činnosti rovnako ako v uskutočňovaní ďalšej hospodárskej činnosti (napr. sprostredkovanie reklamy, prenájom výstavných plôch v rámci svojich aktivít a pod.).

Čl. 4

Členstvo v spolku

 1. Členstvo v spolku je dobrovoľné a neprenosné. Členstvo v spolku môže byť riadne alebo čestné.
 2. Riadne členstvo v spolku vzniká na základe schválenia písomnej prihlášky výborom spolku a zaplatením členského príspevku. O prijatí za riadneho člena spolku rozhoduje výbor spolku na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky.
 3. Čestným členom môže byť menovaná fyzická osoba na základe návrhu člena výboru a súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov výboru.
 4. Riadny i čestný člen spolku má právo:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze a podieľať sa na jej rozhodovaní hlasovaním
  • voliť orgány spolku a byť volený do týchto orgánov
  • predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom spolku
  • podieľať sa na činnosti spolku
  • využívať pomoc a podporu spolku v činnostiach vyplývajúcich z cieľov a poslania spolku
  • byť oboznámený s hospodárením spolku
 5. Riadny člen spolku je povinný:
  • dodržiavať stanovy, plniť a dodržiavať uznesenia orgánov spolku
  • aktívne obhajovať záujmy spolku, a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozporu so záujmami spolku
  • zúčastňovať sa zasadnutí orgánov spolku a podieľať sa na ich činnosti
  • platiť v určenom termíne členské príspevky stanovené výborom
  • prispievať k naplňovaniu poslania a účelu spolku
 6. Čestný člen je povinný:
  • dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov spolku
  • zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore so záujmami spolku
  • prispievať k napĺňaniu poslania a účelu spolku
 7. Riadne i čestné členstvo v spolku zaniká:
  • doručením písomného oznámenia o vystúpení člena spolku výboru spolku
  • úmrtím člena spolku
  • zánikom spolku
  • vylúčením člena spolku na základe návrhu na vylúčenie, podaného ktorýmkoľvek členom spolku. O vylúčení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpolovičnou väčšinou hlasov
  • nezaplatením členského príspevku ani v primerane stanovenej lehote určenej výborom spolku dodatočne vo výzve k zaplateniu
  • vylúčením člena spolku výborom spolku v prípade, že člen i napriek písomnému napomenutiu výborom spolku porušuje tieto stanovy a záujmy spolku. O vylúčení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpolovičnou väčšinou hlasov
 8. Pri zániku členstva, riadneho i čestného, nemá člen právo na majetkové vyrovnanie

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku sú:
 • členská schôdza
 • výbor spolku
 1. Členská schôdza
  1. Najvyšším orgánom spolku je členská schôdza všetkých jeho členov.
  2. Do jej pôsobnosti patrí:
   • určiť hlavné zameranie činnosti spolku
   • rozhodovať o zmene stanov
   • voliť členov výboru spolku a prípadne ich odvolať, ak stanovy neustanovujú inak
   • schvaľovať výsledok hospodárenia spolku
   • schvaľovať rozpočet spolku predkladaný výborom
   • schvaľovať správu o činnosti spolku predkladanú výborom
   • hodnotiť činnosť ďalších orgánov spolku a ich členov
   • určovať ciele spolku na ďalšie obdobie
   • preskúmať rozhodnutie o vylúčení člena spolku
   • schvaľovať, meniť a rušiť interné predpisy spolku
   • rozhodovať o zrušení spolku likvidáciou
  3. Zasadnutie členskej schôdze spolku zvoláva predseda výboru spolku podľa potreby, najmenej raz ročne. Predseda výboru spolku je povinný do 1 mesiaca zvolať členskú schôdzu, pokiaľ ho o to požiada písomne aspoň jedna tretina členov spolku alebo nadpolovičná väčšina výboru. Informáciu o konaní zasadnutia členskej schôdze zasiela predseda výboru členom spolku písomne alebo elektronickou poštou na kontaktnú adresu, ktorú člen uviedol v prihláške, prípadne na neskôr členom spolku písomne oznámenú kontaktnú adresu výboru spolku, a to najneskôr desať (10) dní pred jeho konaním.
  4. Zasadnutie členskej schôdze je neverejné
  5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov spolku. K prijatiu uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má pri rozhodovaní jeden (1) hlas
  6. Každý člen sa môže nechať na členskej schôdzi zastúpiť na základe plnej moci, a to inou osobou, ktorá je členom spolku.
  7. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná podľa ods. 5, koná sa najneskôr 30 minút po pôvodnom termíne náhradná členská schôdza, ktorá je uznášaniaschopná vždy.
  8. Členská schôdza môže rozhodovať o všetkých veciach, ktoré jej prináležia, taktiež korešpondenčnou písomnou formou, alebo elektronicky (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“). Výbor spolku zasiela výzvu ku hlasovaniu o predloženom návrhu rozhodnutia členom spolku. Vo výzve ku korešpondenčnému hlasovaniu musí byť uvedený termín, dokedy je potrebné odovzdať hlasy resp. vyjadriť sa k predmetu korešpondenčného hlasovania. Ak sa člen spolku nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Členská schôdza je pri korešpondenčnom hlasovaní uznášaniaschopná, ak odovzdá hlasovací lístok resp. sa vyjadrí nadpolovičná väčšina členov členskej schôdze. K prijatiu uznesenia členskej schôdze je nutný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny hlasov členov, ktorí odovzdali hlasovací lístok resp. sa vyjadrili v stanovenej lehote. Výbor spolku oznámia výsledky hlasovania členom spolku.
 2. Výbor spolku
  1. Výbor spolku je štatutárnym orgánom spolku, ktorý riadi činnosť spolku a za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi
  2. Výbor má 5 členov
  3. Členov výboru volí členská schôdza tajnou voľbou na obdobie päť (5) rokov. Prvými členmi výboru sú členovia prípravného výboru a ďalšie dve osoby, navrhnuté a schválené členmi prípravného výboru. Funkčné obdobie prvých členov výboru je päť (5) rokov. Členovia výboru môžu byť volení opakovane
  4. Za členov výboru môžu byť zvolení len členovia spolku, ak stanovy neustanovujú inak
  5. Na čele výboru spolku je predseda výboru, ktorý zastupuje spolok navonok, podpisuje a koná v jeho mene. Za predsedu výboru môže byť osoba zvolená opakovane. Predsedu výboru a sekretára volí zo svojich členov výbor spolku na funkčné obdobie výboru spolku. V dobe neprítomnosti predsedu výboru zastupuje spolok navonok, podpisuje a jedná v mene spolku sekretár
  6. Výbor riadi činnosť spolku v období medzi zasadaniami členskej schôdze. Výbor zvoláva jeho predseda, v dobe jeho neprítomnosti sekretár spolku
  7. Zasadnutia výboru sa zúčastňujú členovia výboru a prípadne hostia prizvaní výborom
  8. Výbor :
   • volí a odvoláva zo svojich členov predsedu spolku
   • volí a odvoláva zo svojich členov sekretára spolku
   • zvoláva členskú schôdzu a oznamuje členom spolku deň, miesto konania a program zasadania členskej schôdze
   • koordinuje činnosť spolku
   • rozhoduje o prijatí a vylúčení za člena spolku
   • rozhoduje o menovaní čestného člena spolku
   • stanovuje výšku členského príspevku
   • riadi hospodárenie spolku a zodpovedá zaňho členskej schôdzi
  9. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich prítomných členov
  10. Členstvo vo výbore zaniká:
   • vzdaním sa členstva vo výbore alebo vystúpením člena výboru zo združenia; v takomto prípade zaniká členstvo vo výbore dňom prejednania vzdania sa členstva alebo vystúpenia zo združenia výborom na prvom zasadnutí po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa členstva alebo o vystúpení zo združenia výboru
   • odvolaním člena výborom
   • úmrtím člena výboru
   • zánikom združenia

Čl. 6

Hospodárenie spolku

 1. Za hospodárenie spolku zodpovedá výbor spolku. Spolok hospodári podľa ročného rozpočtu zostaveného predsedom výboru a schváleného členskou schôdzou
 2. K zaisteniu bežného hospodárenia a k nakladaniu s majetkovými hodnotami do výšky 200 euro je oprávnený predseda výboru spolku. V ostatných prípadoch rozhoduje výbor spolku, k rozhodnutiu je nutný písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výboru spolku
 3. Príjmy spolku tvoria najmä členské príspevky jeho členov, dary, príjmy z činností pri plnení cieľov spolku, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb a pod
 4. Výdaje spolku sú zamerané na uskutočňovanie cieľov spolku uvedených v čl. 3 a na správu spolku

Čl. 7

Zánik spolku

 1. Spolok zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným spolkom na základe rozhodnutie členskej schôdze
  • rozhodnutím súdu v zmysle právnych predpisov
  • iným zákonným spôsobom
 2. Ak spolok zaniká rozhodnutím o rozpustení, členská schôdza ustanoví likvidátora.

Čl. 8

Záverečné ustanovenie

 • Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov spolku.
 • Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie spolku Ministerstvom vnútra SR.