Slovenská kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku o.z.

Vzniku občianskeho združenia historicky predchádzala tradícia pravidelných multidisciplinárnych stretnutí odborníkov zaoberajúcich sa liečbou nádorov hlavy a krku už od roku 2008. Cieľom vzniku skupiny bola intenzívnejšia interdisciplinárna spolupráca jednotlivých špecialistov (radiačný onkológ, klinický onkológ, chirurg, ďalší špecialisti...), výmena skúseností, organizácia vzdelávacích podujatí, medzinárodná spolupráca (EHNS, IFHNOS). 20. apríla 2018 bolo občianske združenie registrované MV SR pod názvom: "Slovenská kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku, o.z. (Slovak Head and Neck Cancer Cooperative Group), so sídlom na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka. Orgánmi OZ sú členská schôdza a výbor. Výbor je štatutárnym orgánom OZ, ktorý riadi činnosť OZ a za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi. Výbor má 5 členov zvolených na 5 ročné funkčné obdobie.